Αρχική

Το «Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης» του ΠΔΜ έχει σκοπό τη συνεχή βελτίωση του παρεχόμενου παιδαγωγικού και διδακτικού έργου, υλοποιώντας δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και διασύνδεση κοινοτήτων μάθησης, την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας και την υποστήριξη αφενός των μελών του διδακτικού προσωπικού και αφετέρου των φοιτητών/τριών του Ιδρύματος σε ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης.

Οι επιμορφωτικές δράσεις του Κέντρου βασίζονται σε σύγχρονα ερευνητικά πορίσματα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής.